H.E. Khangser Rinpoche đã đến thăm Chùa Vàng ở Amritsar, Ấn Độ, vào ngày 25 tháng 5 năm 2024

.