Khangser Rinpoche trao giấy chứng nhận cho các học sinh tham gia lớp Phật học trực tuyến bằng tiếng Nepal ngày 12 tháng 11 năm 2022 tại Tu viện Thangkar Dechen Choling tại Kathmandu, Nepal.