Cuộc đời chúng ta cũng giống như nước vậy, không có hình dạng cố định. Nếu ta đổ vào trong bình tròn nó sẽ tròn; nếu ta đổ vào trong bình vuông nó sẽ vuông.

~Khangser Rinpoche~