Tôi thường hay dạy các học trò câu thần chú “Sống Mạnh Mẽ và Hạnh Phúc” (Live Strong and Happily). Bạn hãy nhớ đến câu chú này, luôn ghi nhớ trong tâm; và bạn không cần phải như một vị Phật hay là Phật tử để hành theo. Nếu khắc cốt ghi tâm câu chú này, hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay bạn.

~Khangser Rinpoche~